ĐĂNG KÝ KỸ NĂNG MỀM

Khóa thứ 15

Hết thời gian đăng ký

I. Đăng ký

Sinh viên đăng ký lần đầu nên đăng ký học 3 kỹ năng / 1 học kỳ:

     – 3 kỹ năng đầu (kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm)

     – 3 kỹ năng sau (kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian)